Bạn muốn tạo USB boot cho Windows 10 trên Linux box của mình ?. Điều này đã được thực hiện đơn giản bởi WoeUSB . WoeUSB là một công cụ đơn giản cho phép bạn tạo trình cài đặt USB của riêng mình từ ảnh iso hoặc đĩa DVD. Soft này là một nhánh của  phần mềm WinUSB Congelli501 , không được bảo trì kể từ năm 2012, theo trang web chính thức.

WoeUSB chứa hai chương trình:
– woeusbgui : Một trình GUI của woeusb dựa trên WxWidgets
– woeusb : Một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn tạo thiết bị lưu trữ USB cài đặt Windows có thể khởi động của riêng mình từ đĩa Cài đặt Windows hoặc file ISO.

WoeUSB hỗ trợ các Windows sau:

 1. Windows Vista
 2. Windows 7, 8 và 10

 Cài đặt WoeUSB trên Linux

Làm theo các bước dưới đây để WoeUSB chạy trên Linux. Đây là điều kiện tiên quyết trước khi bạn có thể tạo USB boot windows 10 trên Linux

Arch Linux

$ yaourt -S woeusb-git --không xác nhận

bạn cũng có thể sử dụng pacaur thay vì yaourt :

$ pacaur --needed --noconfirm --noedit -S woeusb-git

Hệ thống Ubuntu Linux

Đối với Ubuntu, sử dụng (ppa)

sudo add-apt-repository ppa: nilarimogard / webupd8 
sudo apt update
sudo apt install woeusb

Fedora

Đối với Fedora, hãy cài đặt WoeUSB bằng lệnh sau.

sudo dnf install WoeUSB

Cài đặt WoeUSB từ nguồn:

Ubuntu, Debian:

sudo apt-get install devscripts equivs gdebi-core
git clone https://github.com/slacka/WoeUSB.git
cd WoeUSB
mk-build-deps
sudo gdebi woeusb-build-deps_<version>_all.deb
dpkg-buildpackage -uc -b
sudo gdebi ../woeusb_<version>_<architecture>.deb

Fedora:

sudo dnf install wxGTK3-devel
git clone https://github.com/slacka/WoeUSB.git
cd WoeUSB
./configure
make
sudo make install

Sau khi cài đặt WoeUSB, bạn đã sẵn sàng tạo USB windows 10 trên Linux. Ở đây bạn có hai tùy chọn, một trong số đó là sử dụng dòng lệnh và tùy chọn còn lại là sử dụng phiên bản GUI.

Tôi sẽ chỉ cho bạn cả hai phương pháp bạn có thể sử dụng để tạo USB khởi động Windows 10 trên Linux.

Sử dụng WoeUSB GUI

Khởi chạy phiên bản GUI của công cụ WoeUSB.

$ sudo woeusbgui

Giao diện tương tự như bên dưới:

Sau đó chọn tệp ảnh ISO  Windows 10  và nhấp vào đúng thiết bị mục tiêu được liệt kê ở cuối màn hình.

Nhấp vào  nút Install  ở cuối màn hình để tạo USB boot windows 10 trên Linux.

Chờ cho quá trình cài đặt kết thúc. Bạn sẽ nhận được một thông báo hoàn thành như hình dưới đây:

Sử dụng dòng lệnh woeusb

Sử dụng dòng lệnh woeusbđể tạo USB khởi động windows 10 trên Linux sẽ yêu cầu bạn cung cấp vị trí file iso và thiết bị USB làm tùy chọn dòng lệnh. Xem ví dụ dưới đây sẽ tạo USB khởi động Windows 10 trên Linux bằng cách sử dụng phiên bản 32-bit của Windows 10 vào thẻ USB trên  / dev / sdb.

$ sudo woeusb --device <source media path> <device>

Trong trường hợp của tôi, đây sẽ là:

$ sudo woeusb --device win_10_rs3_aio_1709.16299.251_x64.iso /dev/sda
WoeUSB v@@WOEUSB_VERSION@@
==============================
Mounting source filesystem...
Wiping all existing partition table and filesystem signatures in /dev/sda...
/dev/sda: 5 bytes were erased at offset 0x00008001 (iso9660): 43 44 30 30 31
/dev/sda: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa
/dev/sda: 2 bytes were erased at offset 0x00000000 (mac): 45 52
/dev/sda: calling ioctl to re-read partition table: Success
Ensure that /dev/sda is really wiped...
Creating new partition table on /dev/sda...
Creating target partition...
Making system realize that partition table has changed...
Wait 3 seconds for block device nodes to populate...
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
Mounting target filesystem...
Applying workaround to prevent 64-bit systems with big primary memory from being unresponsive during copying files.
Copying files from source media...
grep: /media/woeusb_source_1530817244_30290/sources/cversion.ini: No such file or directory
Installing GRUB bootloader for legacy PC booting support...
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
Installing custom GRUB config for legacy PC booting...
Resetting workaround to prevent 64-bit systems with big primary memory from being unresponsive during copying files.
Unmounting and removing "/media/woeusb_source_1530817244_30290"...
Unmounting and removing "/media/woeusb_target_1530817244_30290"...
You may now safely detach the target device
Done 
The target device should be bootable now

Nếu ảnh ISO Windows của bạn lớn hơn  4GB,  bạn sẽ cần sử dụng hệ thống tệp NTFS trong thiết bị USB.

sudo woeusb --device Windows-10-Pro-X64-Pre-Activated.iso /dev/sdb \
--target-filesystem ntfs

Đầu ra như sau:

WoeUSB v@@WOEUSB_VERSION@@
==============================
Mounting source filesystem...
Wiping all existing partition table and filesystem signatures in /dev/sdb...
/dev/sdb: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa
/dev/sdb: calling ioctl to re-read partition table: Success
Ensure that /dev/sdb is really wiped...
Creating new partition table on /dev/sdb...
Creating target partition...
Making system realize that partition table has changed...
Wait 3 seconds for block device nodes to populate...
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
--2018-11-24 08:40:15-- https://github.com/pbatard/rufus/raw/master/res/uefi/uefi-ntfs.img
Loaded CA certificate '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.4, 140.82.118.3, 64:ff9b::8c52:7603, ...
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/pbatard/rufus/master/res/uefi/uefi-ntfs.img [following]
--2018-11-24 08:40:17-- https://raw.githubusercontent.com/pbatard/rufus/master/res/uefi/uefi-ntfs.img
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.140.133, 64:ff9b::9765:8c85
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.140.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 524288 (512K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/tmp/WoeUSB.YZlT6n.tempdir/uefi-ntfs.img’

uefi-ntfs.img             100%[========================================================================>] 512.00K  451KB/s  in 1.1s  

2018-11-24 08:40:19 (451 KB/s) - ‘/tmp/WoeUSB.YZlT6n.tempdir/uefi-ntfs.img’ saved [524288/524288]

1024+0 records in
1024+0 records out
524288 bytes (524 kB, 512 KiB) copied, 0.173849 s, 3.0 MB/s
Mounting target filesystem...
Applying workaround to prevent 64-bit systems with big primary memory from being unresponsive during copying files.
Copying files from source media...
Installing GRUB bootloader for legacy PC booting support...
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
Installing custom GRUB config for legacy PC booting...
Resetting workaround to prevent 64-bit systems with big primary memory from being unresponsive during copying files.
Unmounting and removing "/media/woeusb_source_1543038005_16819"...
Unmounting and removing "/media/woeusb_target_1543038005_16819"...
You may now safely detach the target device
Done 
The target device should be bootable now

Sau khi hoàn thành, bạn có thể đi. Hãy tiếp tục và sử dụng USB khởi động windows 10 để thực hiện cài đặt trên PC của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này về cách tạo USB khởi động Windows 10 trên Linux. Hy vọng điều này là hữu ích.