I. SƠ LƯỢC GIẢI PHÁP

Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ.
Giải pháp Oracle GoldenGate thu thập, lọc, vận chuyển, kiểm tra, chuyển đổi và phân phối dữ liệu các phiên giao dịch theo thời thực trong môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và các dữ liệu khác với sự đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất cao. Oracle GoldenGate với tính năng quản lý dữ liệu các phiên giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn và đảm bảo dữ liệu tham chiều giữa cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sơ dữ liệu đích.

II.LỢI ÍCH GIẢI PHÁP

Truy cập theo thời gian thực đến thông tin thực

Các hệ thống quan trọng ngày nay phải đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất, dễ dàng và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đồng thời dễ dàng thích nghi với việc thay đổi theo yêu cầu của IT và công việc kinh doanh. Cùng với việc, khối lượng các giao dịch tăng lên đáng kể, các doanh nghiệp cần một giải pháp cho phép thu thập và phân phối số lượng lớn dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp. Giải pháp Oracle Golden Gate cung cấp các tính năng thu thập, chuyển đổi, vận chuyển và phân phối các giao dịch của database trên toàn bộ hệ thống. Goden Gate di chuyển database với hiểu suất cao và không làm ảnh hưởng đến hệ thống. Oracle Golden Gate thúc đẩy một kiến trúc dựa trên các thành phần giúp doanh nghiệp xác định được các yêu về tích hợp theo thời gian thực và đảm bảo tính sẵn sàng liên tục trong hệ thống. 
Đảm bảo tính sẵn sàng liên tục đối với các ứng dụng quan trọng

Oracle GoldenGate giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian downtime trong trường hợp có các sự cố dự đoán và không dự đoán được,và cải thiện tính tin cậy và hiệu suất của hệ thống.

Tích hợp dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống

Oracle GoldenGate thu thập và phân phối dữ liệu thay đổi trong môi trường data warehouses, các hệ thống báo cáo, các hệ thống lưu trữ dữ liệu hoạt động và các database xử lý giao dịch trực tuyến với một phương pháp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hệ thống.

Cấu trúc hỗ trợ Module mạnh mẽ

Cấu trúc phần mềm Oracle GoldenGate được chia làm 3 phần chính: Capture, Trail File và Delivery. Mỗi thành phần sẽ thực hiện các tác vụ độc lập với nhau, tăng tốc việc đồng bộ và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.