Portraits 215

Hitachi Virtual Storage Platform là nền tảng lưu trữ có thể mở rộng 3 chiều duy nhất được thiết kế cho tất cả loại dữ liệu. Nó là kiến trúc lưu trữ duy nhất thích ứng một cách linh hoạt cho hiệu năng, dung lượng và lưu trữ đa nền tảng. Hitachi Virtual Storage Platform kết hợp với phần mềm quản trị Hitachi Command Suite biến đổi trung tâm dữ liệu, làm cho IT nhanh nhạy hơn:

  • Nền tảng lưu trữ mở rộng 3 chiều duy nhất được thiết kế cho tất cả loại dữ liệu
  • Kiến trúc lưu trữ duy nhất để thích ứng một cách linh hoạt các kiến trúc lưu trữ dữ liệu cho hiệu năng, dung lượng và lưu trữ đa nền tảng để tối ưu hoá sự thu hồi vốn đầu tư tài sản lưu trữ
  • Tính dễ biến đổi dữ liệu để giảm tác động đến việc kinh doanh khi thích ứng các thay đổi
  • Thiết kế hiệu quả cao cho hiệu năng và dung lượng tốt nhất kết hợp với những đòi hỏi thấp nhất về điện năng và làm mát
  • Phân cấp dữ liệu động cho tính lưu động dữ liệu qua các cấp lưu trữ ảo cho dữ liệu dạng block, file và content.

Sự mở rộng 3 chiều mang lại một môi trường lưu trữ đáng tin cậy, linh động và mở hơn.

  • Đáng tin cậy hơn với các tính năng bảo vệ dữ liệu và sẵn sàng cao dẫn đầu
  • Linh động hơn, tự động hoá việc bố trí dữ liệu và bổ sung tài nguyên
  • Mở hơn, hỗ trợ một phạm vi rộng lớn các hệ điều hành, kiểu dữ liệu, các môi trường lưu trữ và máy chủ