Hitachi Content Platform là một hệ thống lưu trữ đối tượng phân tán được ảo hoá với các khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu tiên tiến, giúp các tổ chức IT giải quyết một số thách thức được đặt ra bởi khối lượng ngày càng tăng của dữ liệu phi cấu trúc.
Tính năng:

 • Mở rộng lên đến 40PB lưu trữ trong một cluster đơn, bao gồm cả tính năng nén dữ liệu và chống trùng lặp dữ liệu.
 • Phân chia một cluster đơn vào trong nhiều nền tảng nội dung ảo hoá, mỗi cái đều có cấu hình và kiểm soát truy cập riêng của nó cũng như việc giám sát sử dụng cho chiết khấu và tính cước.
 • Cung cấp sự kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, RAID6, nhân bản, mã hoá, WORM (Write-one, Read-many), đa phiên bản của các đối tượng, ghi log thẩm định
 • Quản lý và áp dụng các chính sách cho việc duy trì, lập chỉ mục, bố trí, chia nhỏ dữ liệu cũng như các hoạt động tuân thủ và quản lý vòng đời khác.
 • Kết nối đến một phạm vi rộng lớn các ứng dụng và giao thức thông qua http, REST, NFS, CIFS và Hitachi Data Ingestor.
 • Tự động hoá sự di chuyển dữ liệu từ hệ thống lưu trữ cũ sang hệ thống mới.

Lợi ích:

 • Đơn giản giá việc cung cấp các dịch vụ lưu trữ cho dữ liệu phi cấu trúc
 • Tăng mức tận dụng và làm giảm tốc độ tiêu thụ của lưu trữ cấp cao hơn
 • Giảm hoặc loại bỏ việc sao lưu dựa trên băng từ vốn tốn kém, phức tạp và nhiều rủi ro
 • Tăng cường kiểm soát nội dụng và cho phép tìm kiếm
 • Đáp ứng các nhu cầu tuân thủ và duy trì dữ liệu hợp pháp
 • Thích ứng một cách dễ dàng với những thay đổi tức thời và dài hạn về công nghệ và các nhu cầu lưu trữ
 • Mở rộng bổ sung lưu trữ một cách trơn tru khi cần thiết mà không làm gián đoạn dịch vụ