Các hệ thống cân bằng tải cho Server ra đời từ rất sớm để cân bằng tải cho nhiều Server thường đặt tập trung tại chỗ trong các Server room, các Trung tâm dữ liệu. Có thể xem đó là giải pháp “Cân bằng tải tại chỗ cho Server”. Khi mà Truyền thông phát triển mạnh, đặc biệt là Internet, rất nhiều doanh nghiệp ngày nay cũng có qui mô hoạt động rộng, các hệ thống Server đặt tại khắp mọi miền đất nước với mục đích cung cấp dịch vụ và ứng dụng một cách hoàn hảo. Cân bằng tải khi đó thực hiện trên một qui mô rộng, tạm hiểu là “Cân bằng tải Diện rộng cho Server”. Khái niệm Global ra đời.

Hệ thống APV kết hợp tất cả trong một, bao gồm cả chức năng “Global Server Load Balancing” – GSLB đã trở thành thuật ngữ tiêu chuẩn hóa. Nó cho phép người quản trị thực hiện các chính sách phân bổ tài nguyên mạng và dịch vụ để triển khai một mô hình cung cấp ứng dụng phân bố, hiệu quả nhất có thể được.

APV hỗ trợ rất nhiều thuật toán trong các chính sách phân bổ tài nguyên trên tất cả các Trung tâm Dữ liệu phân bố. Trên hình vẽ thể hiện một trong các thuật toán sử dụng cho phép các người dùng tại các vùng địa lý khác nhau kết nối tới Data center gần nhất để đảm bảo sử dụng được dịch vụ tốt nhất.

Với APV có thể dễ dàng triển khai giải pháp phân tán ở mọi qui mô: Quốc gia và Quốc tế. Cho các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ với mọi kích cỡ khác nhau.